ΟΙ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 14/9/2021!
Ανακοίνωση του EZLΝ όπου αναφέρονται οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης στη Βιέννη

ΑΠΟ: το καραβάνι των Ζαπατίστας

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΧΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ζαπατιστική Έκτη Επιτροπή
Μεξικό

30 Αυγούστου του 2021

Προς την Ευρώπη των αποκάτω και αριστερά:

Προς την Εθνική και Διεθνή Έκτη:

Προς τις οργανώσεις, ομάδες, συλλογικότητες που αναζητούν αλήθεια και δικαιοσύνη για εκείν@ς που λείπουν:

Αδελφές, αδελφοί, αδελφόιες:

Συντροφόισεες, συντρόφισσες, σύντροφοι:

Θέλουμε να αρχίσουμε αυτά τα λόγια μας χαιρετώντας τον αγώνα και την επιμονή όλων εκείνων που αναζητούν τ@ς δικ@ς τους που λείπουν, τ@ς εξαφανισμέν@ς. Ο αγώνας τους είναι και –και πάνω απ’ όλα– ένας αγώνας για τη ζωή. Δεν είναι σύμπτωση που αναγγέλλουμε σήμερα αυτό που στη συνέχεια σας ανακοινώνουμε:

Πρώτον: Μετά από αμέτρητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, εμπόδια και προβλήματα, αναγγέλλουμε ότι η αερομεταφερόμενη ζαπατιστική ομάδα, την οποία έχουμε ονομάσει «Η Εκτός Εποχής», θα αναχωρήσει από την Πόλη του Μεξικού για την Ευρώπη, στις 13 Σεπτέμβρη του 2021.

Δεύτερον: Ο προορισμός είναι η πόλη της Βιέννης, στη γεωγραφία που αποκαλούν Αυστρία. Θα ταξιδέψουμε σε δύο ομάδες.

Τρίτον: Η πρώτη ομάδα θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Πόλης του Μεξικού στις 13 Σεπτέμβρη του 2021, γύρω στις 12.10. Θα φτάσει στη Μαδρίτη, στη γεωγραφία που αποκαλούν Ισπανία, στις 14 Σεπτέμβρη, στις 6 τα ξημερώματα. Ύστερα από μία σκάλα και τράνζιτ 2 ωρών, θα ξαναπάρει την πτήση στις 8 και 20 το πρωί για να προσγειωθεί στη Βιέννη στις 11.05 στις 14 Σεπτέμβρη. Μία δεύτερη ομάδα, θα αναχωρήσει την ίδια μέρα, στις 13 Σεπτέμβρη, στις 20.45 με σκάλα επίσης στη Μαδρίτη στις 14.35 της 14ης Σεπτέμβρη, συνεχίζοντας την πτήση στις 16.00 και θα προσγειωθεί στη Βιέννη στις 7 το απόγευμα.

Τέταρτον: Η «Εκτός Εποχής» είναι οργανωμένη σε 28 ομάδες Ακρόασης και Λόγου (από 4-5 συντρόφους και συντρόφισσες η καθεμιά), 1 ομάδα Παιχνιδιού και Σκανταλιάς, και ένα Συντονιστικό. Η «Εκτός Εποχής» μπορεί, έτσι, να καλύψει ταυτόχρονα 28 γωνιές της ευρωπαϊκής γεωγραφίας.

Μερικές μέρες αργότερα θα ενσωματωθούν οι αντιπροσωπείες του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου – Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης και του Μετώπου των Λαών για την Υπεράσπιση της Γης και του Νερού.

Μαζί με τις αντιπροσωπείες αυτών των αδελφών οργανώσεων, θα συνεχίσουμε την δουλειά που έχει αρχίσει η Μοίρα 421, που αυτές τις στιγμές βρίσκεται στη γεωγραφία που ονομάζεται Ελβετία.

Πέμπτον: Σε λίγες μέρες θα προσδιορίσουμε την ημερομηνία κατά την οποία θα αναχωρήσουμε από το Σπορείο «Κομαντάντα Ραμόνα», για να συγκεντρωθούμε στο Καρακόλ Χασίντο Κανέκ, στο Σαν Κριστόμπαλ δε λας Κάσας της Τσιάπας. Από κει θα κατευθυνθούμε δια ξηράς, με κονβόι αυτοκινήτων, προς την Πόλη του Μεξικού όπου και θα διαμείνουμε στους χώρους της Carmona y Valle ως τη μέρα και ώρα αναχώρησης. Μήπως και θέλει κάποιος να συνοδεύσει την αναχώρηση και το ταξίδι από το Σαν Κριστόμπαλ στην Πόλη του Μεξικού.

Έκτον: Αφιερώνουμε αυτήν το ταξίδι (που το αγκάλιασαν πολλά άτομα που δεν είναι ζαπατίστας ως και κάποιοι αντιζαπατίστας) σε όλες τις εξαφανισμένες, στις οικογένειες που υποφέρουν από την απουσία τους και, πάνω απ’ όλα, στις γυναίκες και τους άντρες που αγωνίζονται για να τις βρουν και να πετύχουν την αλήθεια και δικαιοσύνη που όλες έχουμε ανάγκη και αξίζουμε. Να ξέρουν ότι το παράδειγμά τους, η ακούραστη δουλειά τους και το ότι δεν παραδίνονται, δεν πουλιούνται και δεν υποτάσσονται, είναι για μας, τους λαούς ζαπατίστας, ένα μάθημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αληθινής δέσμευσης στον αγώνα για τη ζωή.

Τις μέρες που θα είμαστε στην Πόλη του Μεξικού, θα παραδώσουμε τα πρακτικά των συνελεύσεων των ζαπατιστικών, μη ζαπατιστικών και αντιζαπατιστικών κοινοτήτων, με τις συμφωνίες στήριξης του αγώνα για αλήθεια και δικαιοσύνη για τα θύματα της βίας, σύμφωνα με την διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου του 2021.

Αυτά είναι όλα προς το παρόν

Από τα βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού

Εξεγερμένος Υποδιοικητής Μοϊσές
Γενικός Συντονιστής του Ταξιδιού για τη Ζωή – Κεφάλαιο Ευρώπη.
Ακόμα στο Μεξικό. Έτος 501


ΑΠΟ: ENLACEZAPATISTA

Por la vida: Salida de La Extemporánea a Europa

Comisión Sexta Zapatista
México.

30 de agosto del 2021.

A la Europa de abajo y a la izquierda:

A la Sexta Nacional e Internacional:

A las organizaciones, grupos y colectivos que buscan verdad y justicia para sus ausentes:

Hermanas, hermanos, hermanoas:

Compañeroas, compañeras, compañeros:

Queremos empezar estas palabras saludando la lucha y el empeño de todas esas personas que buscan a sus ausentes, a [email protected] [email protected] Su lucha es también, y sobre todo, una lucha por la vida. No es casualidad que en este día, anunciemos lo que a continuación les comunicamos:

Primero.- Después de infinidad de trámites, obstáculos y problemas, anunciamos que la compañía zapatista aerotransportada, a la que hemos llamado “La Extemporánea”, saldrá de la Ciudad de México con rumbo a Europa el próximo día 13 de septiembre del 2021.

Segundo.- El destino es la ciudad de Viena, en la geografía que llaman Austria, y viajaremos en dos grupos.

Tercero.- Un primer grupo saldrá del aeropuerto de la Ciudad de México el día 13 de septiembre del 2021, aproximadamente a las 12:10. Llegará a la ciudad de Madrid, en la geografía llamada España, a las 06:00 del día 14 de septiembre. Después de una escala y transbordo de 2 horas, retomará el vuelo a las 08:20, para aterrizar en la ciudad de Viena, Austria a las 11:05 del 14 de septiembre. Un segundo grupo saldrá el mismo día 13 de septiembre a las 20:45 con escala, también en Madrid, a las 14:35 del día 14, reanudando el vuelo a las 16:00 y aterrizando en Viena a las 1900 horas de ese día 14 de septiembre.

Cuarto.- La Extemporánea está organizada en 28 equipos de Escucha y Palabra (formados por 4-5 compas cada uno), 1 de Juego y Travesura, y uno Coordinador. La “Extemporánea” puede, así, cubrir 28 rincones de la geografía europea en forma simultánea.

Unos días después, se incorporará la delegación del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.

Junto a esa delegación de esas organizaciones hermanas, continuaremos el trabajo iniciado por el llamado Escuadrón 421, que en estos momentos se encuentra cubriendo la geografía que llaman Suiza.

Quinto.- En unos días más detallaremos la fecha en que saldremos del Semillero “Comandanta Ramona”, para concentrarnos en el caracol de Jacinto Canek, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De ahí nos dirigiremos por tierra, en caravana vehicular, a la Ciudad de México donde nos acuartelaremos en el local de Carmona y Valle hasta el día y hora de la salida. Por si alguien quiere acompañar la salida y viaje de San Cristóbal a la Ciudad de México.

Sexto.- Dedicamos este esfuerzo (que incluyó a muchas personas no zapatistas y algunas hasta antizapatistas), a todas las desaparecidas, a las familias que sufren su ausencia y, sobre todo, a las mujeres y hombres que luchan por encontrarlas y conseguir la verdad y justicia que todas necesitamos y merecemos. Sepan que su ejemplo, su incansable trabajo y su no rendirse, no venderse y no claudicar, son para nosotros, los pueblos zapatistas, una lección de dignidad humana y de compromiso auténtico en la lucha por la vida.

En los días en que estemos en la Ciudad de México, haremos entrega de las actas de las asambleas de las comunidades zapatistas, no zapatistas y antizapatistas, con sus acuerdos sobre el apoyo a la lucha por verdad y justicia para las víctimas de la violencia, según la consulta realizada el pasado día primero de agosto de este año del 2021.

Es todo.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.
Coordinador General de la Travesía por la Vida – capítulo Europa.
Todavía México. Año 501.

Μοιραστείτε το άρθρο